Dnes je 207. adventní den.
Soutěž skončila 22. 12. 2023

Pravidla soutěže

Úplná pravidla soutěže „Adventní soutěž Dr. Oetker"

Účelem tohoto dokumentu jsou úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Adventní soutěž Dr. Oetker“ (dále jen „soutěž"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který v úplnosti a závazně upravuje pravidla této soutěže (dále jen „pravidla soutěže“). Tato pravidla mohou být změněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Organizátorem soutěže je:
Společnost Dr. Oetker, spol. s r.o., se sídlem Kladno - Kročehlavy, Americká ul. 2335, PSČ 272 01, Česká republika, IČ: 483 62 425, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 40137 (dále jen „organizátor").

2. Doba a místo konání soutěže:
Soutěž probíhá v době od 1. 12. 2023 do 23. 12. 2023 včetně (dále jen „doba konání soutěže"), na celém území České republiky.
Na soutěžní otázky je možné odpovídat v termínu od 1. 12. 2023 do 22. 12. 2023 včetně.

3. Ceny soutěže:
V případě řádného zapojení se do soutěže a splnění všech podmínek soutěže uvedených v těchto pravidlech soutěže mohou soutěžící vyhrát:
Atraktivní vánoční balíček Dr. Oetker s Nástěnným a stolním kalendářem Pečeme s láskou 2024 a oblíbenými výrobky Dr. Oetker nejen na vánoční pečení.
(dále jen „výhra“). Celkově bude v soutěži odevzdaných 330 výher, tj. 15 výher denně.

4. Podmínky účasti v soutěži:

4.1. Soutěže se může zúčastnit jen fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům a má bydliště na území České republiky.

4.2. Osoba dle předcházejícího bodu se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže:
Vyplní registrační formulář na internetové stránce organizátora: https://vanoce.soutezoetker.cz (dále jen „internetová stránka“) určený pro soutěžící s bydlištěm na území České republiky v rozsahu povinně poskytovaných údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa (která slouží zároveň jako přihlašovací jméno) a heslo

4.3. Do soutěže se jeden soutěžící může registrovat po dobu jejího trvání jen jednou.

4.4. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zástupci a zaměstnanci organizátora, stejně tak i osoby jim blízké ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“). V případě, že se výhercem soutěže stane tato osoba a organizátor se o této skutečnosti dodatečně dozví, výhra v soutěži jí nebude předána a propadá ve prospěch organizátora soutěže. V případě, že se dodatečně zjistí, že výherce je zaměstnancem organizátora soutěže nebo osobou mu blízkou a tento už cenu převzal, je povinný tuto cenu bez meškání vrátit zpět organizátorovi soutěže, a pokud to již pro povahu věci není možné, je povinný nahradit organizátorovi soutěže celou hodnotu ceny soutěže.

4.5. Osoby nesplňující podmínky pro účast v soutěži a/nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se tato osoba i oproti uvedenému stala účastníkem soutěže a/nebo výhercem soutěže (např. v důsledku poskytnutí nepravdivých informací), může být ze soutěže vyloučena (resp. vyřazena) a nemá nárok na výhru, která bez náhrady propadá ve prospěch organizátora. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího ze soutěže, a to obzvláště v případě podezření, že soutěžící dosáhl účasti nebo výsledku v soutěži podvodným jednáním, jednáním v rozporu s pravidly soutěže či v rozporu s dobrými mravy (bez ohledu na skutečnost, zda se bude jednat o jednání soutěžícího či jiné osoby). Toto rozhodnutí organizátora je konečné a bez možnosti odvolání.

5. Podstata a vyhodnocení soutěže:

5.1. Podstata soutěže spočívá ve správném zodpovězení kvízové otázky určené pro soutěžící s bydlištěm na území České republiky.

5.2. Soutěžní kolo:
i. Soutěžní kolo bude probíhat během soutěžních dní od 1. 12. 2023 do 22. 12. 2023 (dále jen „soutěžní dny“).
ii. Každý soutěžní den bude zveřejněna jedna soutěžní otázka formou možnosti odkrytí políčka v adventním kalendáři. Na otázku bude možné odpovědět výběrem ze tří (3) možností, z nichž jedna (1) možnost je správná.
iii. Na otázku bude moci odpovědět každý soutěžící, který se zaregistroval v souladu s článkem 4 těchto pravidel soutěže (Podmínky účasti v soutěži), přičemž na otázku určenou na daný soutěžní den bude moci odpovědět každý soutěžící pouze jednou.
iv. Na otázku určenou na daný soutěžní den bude možné odpovědět v soutěžní den v době od 00:01 až do 23:59 hod. Následně bude příslušná otázka na daný soutěžní den uzavřena a bude otevřena soutěžní otázka na další soutěžní den.
v. Výherci budou určeni na základě losování ze všech soutěžících, kteří správně odpověděli na otázku daného soutěžního dne. Losování výherce pro daný soutěžní den proběhne následující den do 12:00 hod.
vi. Po losování bude všem soutěžícím, kteří odpověděli na soutěžní otázku odeslán informační e-mail s informací o správné odpovědi. Informační e-mail bude rozesílán skupinám soutěžících podle tří skupin (stavů): (i.) e-mail pro výherce daného soutěžního dne, (ii.) e-mail pro všechny soutěžící, kteří odpověděli správně na soutěžní otázku, (iii.) e-mail pro všechny soutěžící, kteří odpověděli nesprávně na soutěžní otázku. Informační e-mail bude soutěžícím odeslán nejpozději následující den po losování do 15:00 hod.
vii. Výherce daného soutěžního dne získá výhru podle odst. 3. těchto pravidel soutěže.
viii. Poslední otázka na poslední soutěžní den (22. 12. 2023), během kterého se soutěží o výhry, bude vyhodnocena dne 23. 12. 2023.
ix. Po skončení soutěžního dne bude vždy následující den na internetové stránce zveřejněn seznam výherců.

5.3. Losování výherců cen soutěže pro příslušné kolo soutěže zajistí organizátor.

5.4. Jeden účastník soutěže se může stát výhercem maximálně dvou (2) výher.

5.5. Výherce není oprávněn požadovat od organizátora soutěže namísto udělené výhry soutěže, resp. hlavní výhry finanční kompenzaci ve výši běžné prodejní ceny výhry soutěže nebo hlavní výhry nebo jakoukoliv jinou věcnou cenu.

5.6. Výherci budou o výhrách vyrozuměni bez zbytečného odkladu po jejich určení, a to prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu poskytnutou a získanou od daného soutěžícího zapojením se do soutěže. Součástí vyrozumění výherce o výhře v soutěži bude i žádost o doplnění údajů (kontaktní adresy) nezbytných pro předání výhry. V případě, že výherce do pěti (5) pracovních dnů ode dne odeslání vyrozumění danému výherci způsobem uvedeným ve vyrozumění neposkytne organizátorovi soutěže údaje nezbytné k předání výhry, nárok tohoto výherce na výhru v soutěži v plném rozsahu a bez jakékoliv náhrady zaniká. O naložení s výhrou, která nebude z jakýchkoliv důvodů předána výherci rozhodne s konečnou platností organizátor.

5.7. Předání výher bude organizačně zajišťovat organizátor Výhra bude výherci odeslána na náklady organizátora prostřednictvím pošty. V případě, že se nepodaří výhru výherci za sjednaných podmínek předat, nárok výherce na její získání v plném rozsahu a bez jakékoliv náhrady zaniká.

5.8. Předání výher může být podmíněno prokázáním splnění podmínek podle těchto pravidel soutěže (mj. zejména podmínek podle bodu 4.1 těchto pravidel soutěže), předložením průkazu totožnosti (např. Občanský průkaz) za účelem ověření údajů o totožnosti výherce jakož i podpisem předávacího protokolu, připraveného a poskytnutého ze strany organizátora.

6. Dodatečné podmínky soutěže:

6.1. Ve stejném rozsahu a za stejných podmínek uděluje soutěžící organizátorovi i souhlas k využívání jím poskytnutých údajů nemajících charakter osobního údaje.

6.2. Účastník soutěže má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži a udělením práv a souhlasů dle těchto pravidel včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících ochranu osobnosti, ochranu osobních údajů, jako i dalších právních předpisů. V případě, pokud vyjde najevo, že účastník soutěže svým konáním porušil práva třetí osoby, je za takové porušení plně zodpovědný.

6.3. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat.

6.4. Na výhru není právní nárok, výhry není možné vymáhat soudní cestou a ani za ně žádat jinou protihodnotu nebo náhradu finanční nebo nefinanční povahy.

6.5. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit či upravit pravidla soutěže, stejně tak právo soutěž zkrátit, odložit, přerušit či úplně zrušit, a to i bez udání důvodu a poskytnutí náhrady.

6.6. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností interpretovat tato pravidla soutěže a rozhodovat o všech záležitostech týkajících se této soutěže.

6.7. Organizátor nezodpovídá za jakékoliv technické problémy související se soutěží, především problémy při fungování internetové stránky, včetně problémů na straně přepravců, telefonních operátorů nebo jiných subjektů.

6.8. Organizátor nezodpovídá za jakékoliv škody způsobené výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Výherci nevzniká právo výhru reklamovat. Organizátor si vyhrazuje právo výhru dle těchto pravidel nahradit jinou výhrou podobného typu a odpovídající hodnoty, stejně jako měnit podmínky odevzdání výhry.

7. Závěrečné ustanovení:

7.1. Tato pravidla soutěže nabývají účinnosti dnem zveřejnění.

7.2. V případě rozporu ustanovení pravidel soutěže a propagačních materiálů týkajících se soutěže a/nebo nejasností týkajících se výkladu těchto pravidel soutěže nebo propagačních materiálů soutěže, se budou aplikovat příslušní ustanovení těchto pravidel soutěže a výklad organizátora.

7.3. Na právní vztahy neupravené těmito pravidly soutěže se budou aplikovat příslušné ustanovení Občanského zákoníku, které jsou svým obsahem a účelem nejbližší.

7.4. Tato pravidla soutěže jsou během celé doby soutěže také zveřejněna na internetové stránce: https://vanoce.soutezoetker.cz

7.5. Pro případné dotazy je možné se obrátit e-mailem na hotline@oetker.cz


V Kladně, dne 30. 11. 2023